E-Mail:haoyuli@haoyuli-design.com

Address: Cheung Kong Industrial Design Center, Shantou University, Daxue Road 243, Shantou, 515063, Guangdong, China